Vyjádření MČ Praha 11 k Trojmezí

Vyjádření pana Ing. arch. Jan Kábrta, vedoucího odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 na dotaz paní Ing. Radky Soukupové, zastupitelky (výbor pro sociální a zdravotní politiku) MČPraha 11, který byl vznesen na 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11,  dne 19.03.2009.

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: 267 902 +linka, fax: 272 934 564

Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: 267 902 +linka, fax: 272 934 564

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800 IČO: 0023 1126,

e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ing. Radka Soukupová

zastupitelka MČ Praha 11

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne

OUR/2009/000205/Kad Ing. Kadlecová/472 16.04.2009

Vážená paní inženýrko,

dovolte abych Vám odpověděl na dotaz vznesený při 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, které se konalo dne 19.03.2009. „Z jakého důvodu se MČ domnívá, že argumentace hl. m. Prahy ve vztahu k Trojmezí je chybná a že Trojmezí je územím, které váže na rozvoj JM i z jiných hledisek, nejen z hlediska dopravy“.

Na tomto zasedání byl projednáván bod „Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy – návrh“.

MČ Praha 11 považuje území Trojmezí za rozvojové území tj. území, které představuje potenciál pro postupné odstranění deficitů jednotlivých funkčních systémů města, rekreačních ploch a ploch zeleně pro zlepšení podmínek života ve městě. Proto požaduje v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy zařadit lokalitu Trojmezí do kapitoly č. 3 v dokumentaci „Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které svým významem přesahují více městských částí hl. m. Prahy“, a to do části 3.1 „Rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území“.

Trojmezím je nazýváno údolí Botiče v Záběhlicích a přilehlé plochy v katastrálních územích Chodov a Hostivař, na území MČ Praha 10, Praha 11 a Praha 15, které byly tradičně dlouhodobým

zemědělským územím na okraji Velké Prahy. Výstavbou obytného souboru Spořilov, sídliště Jižní Město a Košík a obytné skupiny Chodovec se celá lokalita ocitla uvnitř velkoměstské zástavby ve své původní zemědělsko produkční funkci.

Dnes se jedná o nezastavěné území, kde tato zemědělsko produkční funkce postrádá smysl,předpoklad zemědělského extenzivního využití ploch se ukázal jako nereálný, neboť se jedná o prostor vnitřního města, kde má území plnit jiné městské, přírodní a urbanistické funkce. Stávající platný Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ÚPn) daný stav konzervuje a

nenabízí nové možnosti využití tohoto území.

Uvedený stav není v souladu s představami dotčených městských částí, týkajícími se budoucího využití a rozvoje území. Cílem jejich společné iniciativy je změna pohledu na území „Trojmezí“ za účelem nalezení vyváženého, reálného a systémového řešení celého území včetně jeho vazeb na okolí.

Proto byl v roce 2004 podán podnět na změnu ÚPn, ve kterém bylo požadováno přehodnocení stávající koncepce využití území. Podstatou navrhované změny je:

– založení městského parku s prvky ochrany přírody v levobřežní části Botiče a území višňovkya parkové plochy u Košíkovského potoka v souladu s limity využití území,

– vytvoření přechodových území na pravobřežní části Botiče a východně od Spořilova,

– založení nové městské čtvrti v jižní části řešeného území,

– vyřešení dopravních vztahů v celém území (městskou hromadnou dopravu včetně rezervy pro kolejovou dopravu, cyklostezky, pěší trasy apod.).

Tento podnět byl zařazen do vlny 06 změn ÚPn pod číslem Z 1175/06. Nyní byla tato změna zařazena do celoměstsky významných změn ÚPn, jejichž pořízení bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/39 ze dne 26.03.2009.

Vzhledem k výše uvedenému MČ žádá, aby v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy byly „Podmínky pro následné rozhodování v území“ v lokalitě Trojmezí v souladu s výše uvedeným podnětem na změnu ÚPn.

Lokalita Trojmezí vyžaduje stejně jako jakékoliv jiné území, jehož náplň a rozvoj mají být nově stanoveny, řešení všech potřebných návazností. Jedná se zejména o vazby na stávající krajinu a její urbanistickou strukturu, technickou a dopravní infrastrukturu, vazby architektonické, funkční a přírodní.

S pozdravem

Ing. arch. Jan Kábrt

vedoucí odboru územního rozvoje


Soubory ke stažení:
trojmezi
uzemi_u_hostivarske_prehrady